Minh dang co tai khoan chung khoan tai Chung Khoan Dai Duong (Ocean), tong cac ma co phieu va so du tien mat khoang 200tr dong.
Minh can tim ban nao do (nu cang tot) o khu vuc Ha Noi giup minh giao dich chung khoan do minh khong co dieu kien thuong xuyen giao dich.
Lai: 50 % / 50%.
Lo: Minh chiu 100%.
Ban nao dong y giup thi email cho minh: nghiemmanhha@gmail.com
Chi tiet co the lien he voi minh theo so dien thoai: +95 9250388368.
Cam on,