NCT là cổ phiếu chia cổ tức cao nhất 2 sàn. Suốt 5 năm gần đây đều chia cổ tức trên 100%/năm bằng tiền mặt, chưa kể cổ phiếu thưởng


Cổ tức đợt 1 năm 2014 công ty đã chia 70% bằng tiền mặt . Đợt 2 đã chia 40% bằng tiền mặt và đợt 3 sắp chia nốt 37% bằng tiền mặt.


Trong suốt 5 năm gần đây, mỗi năm NCT đều chia cổ tức trên mức 100% bằng tiền mặt, chưa kể cổ phiếu thưởng. Giá hiện nay đang 96 là khá rẻ để đầu tư cơ bản, đầu tư giá trị

Bọn SSI đã tư vấn niêm yết cho NCT và hiện nay SSI vẫn đang nắm giữ khá nhiều NCT