Directional Movement Index (DMI) and Average Directional Movement Index (ADX)
Directional Movement Index (DMI)

DMI là 1 phần của chỉ báo ADX. DMI bao gồm 2 đường DI+ và DI-, hiểu một cách đơn...