Trót mua cổ phiếu SJS ở gần vùng đỉnh, nhiều doanh nghiệp Sông Đà sẽ phải đối mặt với việc ghi nhận một khoản lỗ lớn.

Trước đại hội cổ đông thường niên năm nay của Sudico, Tập đoàn Sông Đà đã huy động một số công ty con mua vào cổ phiếu SJS để tăng tỷ lệ biểu quyết.

Theo danh sách chốt để tham dự đại hội, tỷ lệ sở hữu của Tập đoàn Sông Đà và các công ty con là 43%, trong đó, bản thân công ty mẹ Tập đoàn Sông Đà nắm 36,3% cổ phần.

Để có thêm quyền biểu quyết, một loạt các công ty con của Tập đoàn Sông Đà đã mua vào cổ phiếu SJS. Tính đến 30/6 năm nay, Sông Đà 5 có hơn 2,1 triệu cổ phiếu, Sông Đà 6 có 1,5 triệu cổ phiếu, Sông Đà 10 có 1 triệu cổ phần.

Căn cứ vào báo cáo tài chính của các doanh nghiệp này thì phần lớn số cổ phiếu SJS đều được mua ở gần mức giá đỉnh 40.000 đồng, trước đó, SJS đã phi một mạch sau khi rơi xuống mức 15.000 đồng vào tháng 11/2011.

CTCP Sông Đà 5 bỏ ra 80 tỷ đồng để mua 2,14 triệu cổ phiếu, tương ứng giá vốn là 37.400 đồng/cp; Sông Đà 6 mua 1,5 triệu cổ phiếu với giá bình quân là 37.700 đồng.

Sông Đà 10 có 1 triệu cổ phiếu với giá vốn 50 tỷ đồng, bao gồm 750 nghìn cổ phiếu mới mua trong Q2 với giá bình quân 33.000 đồng/cp và 250 nghìn cổ phiếu đã mua từ khá lâu với giá bình quân là 100.000 đồng/cp. Đến cuối Q2, Sông Đà 10 đã dự phòng giảm giá 14 tỷ đồng.(Số liệu cổ phiếu SJS nắm giữ tính tới 30/6 và giả sử không mua bán gì thêm)

Hiện tại, với việc cổ phiếu SJS giảm mạnh so với giá mua, các doanh nghiệp Sông Đà này sẽ đối mặt với việc phải dự phòng giảm đầu tư một khoản rất lớn. Nếu như các công ty này đã bán ra trong thời gian vừa qua thì đã chắc chắn phải ghi nhận lỗ.

Với Sông Đà 10, việc dự phòng thêm đối với SJS có thể ít ảnh hưởng vì doanh nghiệp này có lợi nhuận lớn. Trong khi đó, Sông Đà 5 và Sông Đà 6 sẽ bị “thổi bay” lợi nhuận của 6 tháng đầu năm nay.