Thường thì sau tết âm lịch có 2 ngành mà cổ phiếu thường hay có sóng sau tết là ngành xi măng và ngành than. Các bác chú ý nghiên cứu